วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ERROR CODE ข้อมูล OP PP

   หลังการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ tool ข้อมูลที่ส่งออก 21 แฟ้มออกมา จะพบข้อมูลที่มีError code ซึ่งเราต้องไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะส่งข้อมูล 21 แฟ้มไปที่สำนังงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสปสช. 
   จึงรวบรวมข้อมูล error code ต่างๆที่พบได้ และแนวทางการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมHOSxP PCU เอาไว้ให้เป็นแนวทางกัน
ดาวน์โหลด Error code 1 และ คำอธิบำย error ข้อมูลOPPP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น